Sredstva PDF Print
There are no translations available.

VI. SREDSTVA OZ. PREMOŽENJE DRUŠTVA

40. člen

Premoženje društva so stvari, pravice in denar.

Društvo je odgovorno za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga in jih uporablja.

41. člen

Denarna sredstva društva se oblikujejo iz:

1. članarin;

2. dohodki iz materialnih pravic društva;

3. podpor in daril;

4. drugih prihodkov.

42. člen

Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih in računovodskih standardih za društva. Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana do vpogleda v ustrezno dokumentacijo.

Za pomoč in urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

43. člen

Društvo ima transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana.

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva ali drugi član društva, ki ga pooblasti predsednik.