Št. 45, december 2000 PDF natisni

Letnik XXII, št. 45, december 2000, ISSN 1408-3272

VSEBINA 

 • Statistiki so ljudje z domišljijo (Irena Tršinar)

11. redna skupščina Statističnega društva Slovenije

 • Zapisnik 11. redne skupščine Statističnega društva Slovenije (Majda Jenič)
 • Poročilo o delu Statističnega društva Slovenije od decembra 1997 do maja 2000 (Katarina Košmelj)
 • 1998-2000 (Andrej Blejec, Tone Kramberger, Blaženka Košmelj)
 • Program predsednika Statističnega društva Slovenije v 12. mandatnem obdobju 2000-2001 (Janez Stare)

Aktualno

 • Klasifikacija proizvodov po dejavnosti – CPA (Marija Hlavaty)
 • Ekonomski računi za kmetijstvo (Irena Žaucer)
 • ESSPROS (Marjana Klinar)

Raziskujemo

 • Analiza hidrogramov kraških izvirov v Sloveniji (Mihael Brenèiè)

Strokovna ekskurzija

 • “Saj jaz se spominjam” ali s statističnim društvom tokrat v Celje in na Pohorje (Joža Klep)
 • Vloga statistike (Katarina Košmelj)
 • Kako so na izletu Statističnega društva Slovenije pozabili na predsednico (Katarina Košmelj).

Posvetovanja, predavanja, okrogle mize

 • XX. mednarodna biometrična konferenca (Polona Kalan)
 • Mednarodna konferenca “Methodology and statistics” (Tina Kogovšek)
 • Pesem tisočletja (Gregor Petrič)
 • Logika in metodologija (Katja Lozar Manfreda, Andrej Mrvar)
 • Srečanje mladih statistikov štirih dežel v Vidmu (Marko Pahor)
 • Desetič na Infosu (Irena Tršinar)
 • Desetič v Radencih (Tone Kramberger)

Izobraževanje

 • Zasebnost v informacijski družbi (Matej Kovačič)
 • Statistična kultura in izobraževanje (Andrej Blejec)

Mednarodna dejavnost

 • Družboslovni informatiki na strokovni ekskurziji (Gregor Petrič)

 • V spomin profesorju Leslieu Kischu (Eva Belak)

Novice

Za sprostitev in razvedrilo

Naslovnica: Andrej Blejec, Slika iz statističnega simulacijskega programa CCI

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Glavna urednica: Irena Tršinar

Odgovorni urednik: predsednik Statističnega društva Slovenije: Janez Stare

Uredništvo: člani Izvršnega odbora: Andrej Blejec, Vida Butina, Katarina Košmelj, Irena Križman, Ivo Lavraè, Polona Kalan, Irena Tršinar, Valentina Hlebec, Bogdan Grmek, Borislav Tkaèik

Lektorica: Marina Urbas

Tehnièna redakcija: Tone Rojc

Oblikovanje

Tisk: Statistični urad Republike Slovenije, Oddelek za tisk in reprodukcijo

Fotografije Foto arhiv Statistiènega društva Slovenije: Mihael Brenčič (kraške vode), Janez Rebec (strokovna ekskurzija na Štajerskem), Vladimir Batagelj (Preddvor), Foto Tivadar (Radenci), Gregor Petriè (strokovna ekskurzija družboslovnih matematikov), ilustraciji EH Shepard iz knjige A. A. Milne: Medved Pu (Ljubljana Mladinska knjiga).

Naklada: 350 izvodov

ISSN 1408-3272

SEDEŽ DRUŠTVA: Statistièno društvo Slovenije

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 2415 100

http://www.stat-d.si

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV:

Prispevke pošljite glavni urednici ali odgovornemu uredniku. Zaželeno je, da jih pošljete po elektronski pošti, lahko pa tudi na disketi, s priloženim izpisom na papirju. Prosimo tudi za fotografije, s katerimi bomo ilustrirali prispevke in popestrili bilten. Fotografij praviloma ne vraèamo, temveè jih hranimo v foto arhivu Statistiènega društva Slovenije.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

K naslovnici: INTERVAL ZAUPANJA – KAJ JE TO?

Za razlago zahtevnih statističnih pojmov si lahko pomagamo z računalniškimi simulacijami. Na naslovnici Biltena številka 45 je končna slika take simulacije, ki prikazuje pomen intervalov zaupanja. V simulaciji iz znane osnovne populacije (na sliki zgornja porazdelitev) zaporedoma izbiramo vzorce predpisane velikosti (n) in za vsak vzorec narišemo interval zaupanja za povprečje (vodoravne črte okoli točk ocen parametra – povprečja). Vse ocene zberemo v vzorèno porazdelitev (spodnja porazdelitev), katere variacijo opisuje standardna napaka ocene. Zlahka opazimo, da je variabilnost vzorčne porazdelitve (standardna napaka SE) manjša od variabilnosti osnovne populacije (standardna deviacija SD). V primeru ocenjevanja povprečja je med njima zveza SE=SD/Ön. Na sliki so za nekaj vzorcev narisani intervali zaupanja s stopnjo zaupanja 95 %. Stopnja zaupanja 95 % pomeni, da 95 % intervalov zaupanja vsebuje pravo vrednost povprečja, ki je na sliki nakazana z navpièno črto.

Andrej Blejec