Splošne določbe natisni

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta statut predstavlja način uresničevanja z ustavo zajamčene svobode občanov, da ustanavljajo društva.

2. člen

Ime društva je "STATISTIČNO DRUŠTVO SLOVENIJE".

Statistično društvo Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki je ustanovljeno z namenom izražanja, oblikovanja in uresničevanja interesov in potreb na področju statistične teorije in prakse in širjenja splošne statistične kulture (v nadaljnjem besedilu: društvo).

Društvo je samostojno pri uresničevanju svojih ciljev in dejavnosti, ki so določene s tem statutom, v skladu z ustavo in zakoni.

3. člen

Sedež društva je v Ljubljani, Litostrojska cesta 54. Društvo lahko spremeni sedež. Sklep o spremembi sedeža društva se sprejme na skupščini. Le-ta mora o tem obvestiti pristojni republiški organ.

4. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Sodeluje in povezuje se z drugimi društvi oz. združenji (doma in v tujini), na enakem oz. podobnih področjih.

5. člen

Društvo ima svoj pečat. Pečat je okrogel in ima napis "Statistično društvo Slovenije, Ljubljana".

Za poslovanje s tujino se uporablja pečat enake oblike z napisom " Statistical society of Slovenia, Ljubljana".

Odgovornost društva je popolna, torej društvo odgovarja z vsem svojim premoženjem za obveznosti, ki nastanejo iz dejavnosti društva.

6. člen

Zaradi uresničevanja skupnih ciljev se društvo lahko združuje z drugimi društvi v zveze društev, z enako ali podobno vsebino dela.

Društvo se lahko včlani tudi v tuje ali mednarodno društvo z enako ali podobno vsebino dela.